Obchodní podmínky

Obchodní podmínky obchodní společnosti Green Pets s.r.o.


se sídlem Na Rejdišti 66, 288 02 Nymburk
identifikační číslo: 03541169, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 233355
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://www.greenpets.cz.

 

1.    ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.    Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Green Pets, s. r. o. se sídlem Na Rejdišti 66, Nymburk, 288 02,
           identifikační číslo: 03541169 , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 233355  (dále jen „prodávající“)
           upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a
           povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou
           fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na
           webové stránce umístěné na internetové adrese www.greenpets.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky
           (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.    Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou,
          jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.    Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před
          ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.    Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
          Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.    Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti
          předchozího znění obchodních podmínek.


2.    UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.    Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní.
          Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní
          obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.    Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.
          Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.
          Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.    Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací
          nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.    Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.    Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 360 dnů nevyužívá, či v případě,
          kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.    Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového
          a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


3.    UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.    Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu
          ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.    Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží,
          jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty
          a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.
          Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.    Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených
          s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4.    Webové rozhraní obchodu informuje zákazníka o dostupnosti zboží:
          Zboží, u kterého je uvedeno:
          Skladem - označuje skladovou zásobu do 5ks
          Skladem > 5ks - označuje skladovou zásobu od 5ks do 100ks
          Skladem ext. - označuje skladobou zásobu na našem externím skladu
          Skladem u dod. - označuje skladobou zásobu u našeho dodavatele

          V případě, že je Vaše objednávka kompletně skladem, bude odeslána nejpozději následující pracovní den.
          V případě, že Vaše objednávka není kompletně skladem, budete informován emailem a termínu naskladnění zboží.

3.5.    Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

         3.5.1.    objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
         3.5.2.    způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
         3.5.3.    informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.6.    Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil,
          a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující
          prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.
          Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty
          kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.7.    Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat
          kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.8.    Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou
          poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.9.    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních
          prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám,
          přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.10.  Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě
          musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka
          bude provozovatelem stornována.

    
4.    CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.    Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

         ‑ v hotovosti na výdejním místě Green Pets
         ‑ v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
         ‑ bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 23002332/ 2010 , vedený u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“)
         ‑ bezhotovostně platební kartou

4.2.    Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.
          Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.    Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek
          ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4.    V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena
          splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5.    V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.
          V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6.    Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6),
          požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7.    Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8.    Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných
          na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví
          prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a doručí ji kupujícímu elektronicky emailem ve formátu PDF. Pokud si to zákazník předem vyžádá,
          doručí mu ji fyzicky společně s objednaným zbožím.


5.    ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.    Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží,
          které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží,
          které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal
          a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu,
          pokud porušil jejich původní obal.

5.2.    Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením
          § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě,
          že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
          Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující
          využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat
          mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@greenpets.cz

5.3.    V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno
          do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením
          zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4.    V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů
          od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím
          či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy,
          prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží
          prodávajícímu odeslal.

5.5.    Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6.    Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu
          kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7.    Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou,
          že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen
          spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


6.    PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.    V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené
          s tímto způsobem dopravy.

6.2.    Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3.    V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující
          povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.    Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit
          přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5.    Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

Poškození zboží při přepravě

Jak postupovat v případě, že Vám dopravce doručil poškozenou zásilku?

 

Česká pošta:

Je-li balík viditelně poškozen

Takový balík by neměla pošta adresátovi doručit. Předá mu pouze oznámení o uloženém poškozeném balíku na poště a požádá ho, aby se dostavil na
poštu k jeho převzetí a sepsání reklamace. Pokud takový balík adresát přijme, musí reklamaci uplatnit ještě týž den, nejpozději však den následující.
Po uplynutí této lhůty již není reklamace možná žádným způsobem. Takovéto převzetí probíhá vždy za asistence zaměstnance ČP a měl by být vystaven příslušný zápis s příjemcem.

Pokud balík nevykazuje zjevně známky poškození

Doporučujeme zákazníkům po převzetí zásilky od ČP vždy zboží IHNED zkontrolovat. V případě zjištění poškození obsahu zásilky. Je třeba celý balík
včetně obalu vzít na poštu nejpozději následující den po dodání a sepsat protokol o poškození zásilky. V protokolu je důležité uvést informaci "Právo na náhradu škody postupuji odesílateli", v tom případě lze zaslat nové zboží v nejbližším možném termínu od nahlášení poškozeného zboží. Je možno
využít nejbližší pošty. Nemusí to být pošta, která balík doručila. Na pozdější reklamace bohužel ČP nebere zřetel. Na jakékoliv pozdější reklamace poškození při přepravě, nebere zřetel ani naše firma. V tomto případě může reklamaci uplatnit pouze příjemce (adresát). Zboží je jeho majetkem a službu „doručení“ vykonávala ČP pro jeho osobu.

 

WE|DO:

Je-li balík viditelně poškozen 

Příjemce při převzetí zásilku prohlédne a při zřejmém poškození znatelném na povrchu obalu zásilky toto ihned oznámi dodavateli (e-shop). Další manipulace s poškozenou zásilkou musí být provedena v souladu s pokyny dodavatele (e-shop). Má také možnost odmítnout převzetí z důvodu poškození obalu.

Pokud balík nevykazuje zjevně známky poškození 

Příjemce je povinen písemně na info@exo-eko.cz informovat dodavatele (e-shop) a reklamovat zásilku bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil vznik škody na zásilce, nejpozději však do 24 hodin ode dne převzetí zásilky.

Je nutné zachovat veškerý obalový materiál a se zásilkou více nemanipulovat ani zboží používat.

V případě posouzení škody musí příjemce umožnit prohlídku zásilky ze strany pojišťovny, dodavatele, případně dopravce.

 

DPD:


Je-li balík viditelně poškozen

Pokud je obal zásilky viditelně poškozen, přeberte zásilku pouze v případě, pokud se můžete přesvědčit o nepoškození obsahu. Pokud přepravce odmítne čekat na kontrolu zásilky, zásilku odmítněte z důvodu poškození obalu.

Pokud balík nevykazuje zjevně známky poškození

I když zásilka nevykazuje zjevné známky poškození, je nutné zkontrolovat nepoškozenost obsahu. V případě poškození obsahu sepíše řidič zápis o škodě a zásilku odveze. O poškození zásilky nás informujte na email  info@greenpets.cz. V příloze zašlete fotografie poškozené zásilky včetně fotografií obalového materiálu, ve kterém byla zásilka zabalena. Fotografie slouží jako podklad pro řešení reklamace u dopravce. Jakmile obdržíme od přepravce kopii zápisu o škodě, zašleme Vám nový výrobek, případně můžete odstoupit od smlouvy.

Pokud poškozenou zásilku převezmete a zjistíte poškození zboží až po odjezdu přepravce, je potřeba reklamaci nahlásit nejpozději do dvou pracovních dnů od převzetí pomocí kontaktního emailu: info@greenpets.cz. Obratem budete kontaktováni pracovníkem, který vyřizuje škody, ohledně zaslání potřebných náležitostí včetně fotografií poškozeného zboží. Při nenahlášení škody do 2 dnů od převzetí zásilky se zákazník vystavuje nebezpečí zamítnutí reklamace.


7.    PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními
          § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2.    Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

         7.2.1.    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal
                      nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
         7.2.2.    se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
         7.2.3.    zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného
                      vzorku nebo předlohy,
         7.2.4.    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
         7.2.5.    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.    Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
          na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo
          při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.    Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady,
          která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5.    Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment
          prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel
          od kupujícího reklamované zboží.

7.6.    Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.


8.    DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.    Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.    Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.    Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@greenpets.cz.
          Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4.    Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný
          živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává
          ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5.    Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8.6.    Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je v oblasti
          služeb poskytovaných dodavatelem Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/).


9.    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.    Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
          ve znění pozdějších předpisů.

9.2.    Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo,
          adresa elektronické pošty, telefonní číslo a informace o zvířatech (jméno, stáří, druh, rasa), které kupující poskytl prodávajícímu
          (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3.    Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely
          vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání
          informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou,
          která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4.    Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní
          obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5.    Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou
          osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6.    Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem
          nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7.    Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.


9.8.    V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu
          s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich
          zpracování, může:

         9.8.1.    požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení
         9.8.2.    požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav

9.9.    Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo
          za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.


10.    ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1.   Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího
           a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2.   Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího
           z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 
11.    DORUČOVÁNÍ

11.1.    Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
 

12.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1.    Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
            Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2.   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení,
            jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních
            ustanovení.

12.3.    Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4.    Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.